EXO Suho & Kai Pose For SPAO Korea


EXO Kai and Suho showcase their manly charm for SPAO Korea.