EXO & AOA reveal SPAO DUFFLE COAT CF


EXO and AOA reveal new CF for SPAO DUFFLE COAT, check out the girls in action below