[Video] Rainbow PIXIE sings Hoi Hoi live on Shim Shim Tapa!
Check out Rainbow PIXIE's live performance on Shim Shim Tapa!